OZELGUVENLİKTURKİYEM.TR.GG

Özel Güvenlik Teşkilatı GörevleriÖzel Güvenlik
Teşkilatı Görevleri


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN TARİHÇESİ


 

Ülkemizde 2495 Say
ılı yasa döneminde yasanın amaç maddesinden esinlenerek yapılan bir tanımı,şöyledir;

Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan,kısmen veya tamamen yıkılmaları ülke güvenliği veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak kamuya veya özel kişilere ait kurum veya kuruluşların sabotaj ,yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut, bütünlüklerini
tehdit ve tehlikelere karşı korumak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla alınan her türlü tedbirler bütününe özel güvenlik denir. 

Bu tanımın yapıldığı dönemde bile sorunlu olduğu bilinmektedir. Öncelikle tanımın kökeni Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri konudur.

Askeri literatürün, özel güvenli
ğin tanımı bakımından elverişli olmadığı, Milli savunmanın daima konusal nitelik taşımasından dolayı ortadadır.

Özel güvenlik hizmetlerinin bu yasaya göre yapılmaktadır.2495 Sayılı yasayı 5188 Sayılı özel güvenlik yasası yürürlükten kaldırdığı anlaşılmaktadır.

Güvenlik ihtiyacı İnsan bedeninin diri ve sağlıklı kalması için yiğit etmesi birinci derecededir.

Bar
ınmak içinde fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelir.

Toplumsal yaşam otorite ve normları da beraberinde getirmiş kamu düzeni ve suç kavramları doğmuştur.

İnsanların güvenlikte bulunma duygusu ise ASAYİŞ kelimesi ile ifade edilir.

 
Bir yerde görünürde hiçbir güvenlik önlemi bulunmadığı halde düzen ve güven anlayışının hakim olabileceği gibi, alınan tüm önlemlere rağmen korku,endişe,hoşnutsuzluk,kol gezebilir.

İşte asayiş toplumda kanun ve nizam hakimiyeti. Sukün ve istikrar ortamı, her ferdin işiyle gücüyle meşgul olması, kendisini ve etrafını rahatsız edebilecek, korkulacak bir durumun olmaması hissinin uyandırılmasıdır.

Bu anlatımlardan sonra teknik anlamda güvenliği tanımlarsak; İnsanların eşya ve maddelerin araç ve bilgilerin tehlike ve tedbirlerden uzak olma, güven, huzur, sağlık içinde bulunmasını tehdit eden zarara ve hasara veya faaliyet ve işlev yada görevinden men etmeye veya kısıtlamaya baskı, cebir, şiddet, şantaj,ve herhangi bir eylemle onu istenmeyen durumlara yönlendirmek için yapılan işleri durdurmaya, engellemeye, caydırmaya veya etkisini en aza indirmeye yönelik plan, program ve prosedürlerle etkinlikler sonucu arzulanan durumun oluşturulmasıdır.
 
İşte bu durumun özel güvenlik ihtiyacının karşılanması.Devletin başta gelen en önemli vazgeçilmez,hizmetidir.Hatta Devletin kendi varlığını devam ettirmesi,yaşaması güvenlik içinde bulunmasına bağlıdır.

Bu ihtiyaç karşılanmalıdır. Diğer devlet organlarını kanunlarla kendilerine tanınmış görevleri yerine getirmeleri kolay olmayacaktır.

Devletin bu görevleri yerine getirirken belli hukuk kuralları içinde hareket etmesi, yani toplum içindeki kişilerin hukuk güvenliğini de sağlaması gerekir.

Devlet toplumun güvenli
ğini barış ve güven içinde gelişmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan ya da bozulduğunda eski durumuna getiren faaliyetler kolluk kuvvetleri aracılığı ile yerine getirir.

Ancak bilginin ve ba
ğlı teknolojinin toplum hayatının her alanında çok yoğun olarak girmesi farklı güvenlik arayışlarına da yol açmıştır.

Güvenlik anlayışı kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterip değişiklik sistem ve yönetmeliklerle sunulabilir.

Ülkemizde de 5188 say
ılı kanun 10.06.2004 tarihide kabul edilen Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun bu konunun uygulamasın ilişkin 26cı maddesine göre Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle personelin eğitilmesi için Özel okulların Açılması Genel sınavın açılıp sertifikaların valiliklerce verilmesi kılık kıyafetlerinin belirlenmesi silahlı olarak Lise ve Yüksek eğitim alanlara Ruhsatlı silah ve görev verilmesi orta okul mezunlarına silahsız görev verilmektedir.

Ülkemizde Özel Güvenlik Elamanları olarak işyerlerini, kişi korumacılığı , maçlarda spor tesislerini, Resmi ve özel işyerlerini özel mülkiyetlerin genel güvenliklerini yapmaya yetkilidirler. Bu yetkileri yasalarla donatılmıştır.

Özel Güvenlik teşkilatının günümüze kadar olan tarihçesini yazmaktayım yasaya yeni ilavelerle kanun
çıkarılması gerekmektedir. Çünkü özel güvenlik görevlileri 5 yılda 1 kimlik yenileme imtihanına girmek zorundadırlar


Sayg
ılarımla

OSMAN BİÇER 

17 KASIM 2009 Salı  


 


 


 


                                     


 


ÖZEL
GÜVENL
İK


 


GÖREVLİLERİNİN YAPACAĞI İŞLERLE İLGİLİ BİLGİLER


 


 


          Özel güvenlik
personelinin meslek e
ğitimlerinin
yapılması günün koşullarına göre mesleki bilgi ve kariyerlerinin,
sertifika,kimlik,sağlık,ve sosyal haklarından yasalar gereği yararlanılarak
yeni bir statüye kavuşturulması yeni bir işkolu olarak gençlerimizin hizmetine
girmiştir.


 


         Özel ve resmi
işyerlerinin güvenliği özel mülklerin güvenliği bakımından faydalanılmaktadır.


 


          Güvenlik ihtiyacının
belirlenmesinde dikkate alınacak etkenler iki türlüdür.


 


                
İÇSEL ETKENLER        DIŞSAL ETKENLER


 


 


 


 


 


İÇSEL
ETKENLER


 


 


 


            1-Çalışanlardan
kaynaklanan etkenler çalışan


 


           Sayısı eğitim ve
kültür seviyeleri yapıların homojen olup olmaması.


 


            2-Çalışma
ilişkilerinden kaynaklanan etkenler çalışanların motivasyonu ve sadakatlarını
sendikal çalışmaları işçi işveren ilişkileri sektördeki uyum veya gelirim.


 


             3-Üretimden
kaynaklanan etkenler mal veya verilen hizmetin miktar
ı faaliyet


 


Olanını
hassasiyet derecesi.


 


              4-Fiziki
etkenler(işletmenin kuruluş tarzı, yerleşim şekli, mimari
özellikleri,aydınlatma durumu)


 


 


 


DIŞSAL ETKENLER


 


 


 


1.      Beşeri Etkenler
(İşletmenin bulunduğu bölgedeki halkın sosyo kültürel yapısı, çevrenin göç
almaması, çevredeki halkın ekonomik durumu)


 


2.      Güvenlik
etkenleri(Çevredeki güvenlik kuvvetlerinin konumu, mevcudu, gücü, çevredeki
işletmelerin güvenlik ihtiyacı, çevrede işlenen suçların cins ve miktarı,
çevredeki özel güvenlik tedbirleri)


 


3.      Fiziki etkenler(Tesise
yaklaşma yolları, aydınlatma durumu, komşu işletme ve binaların konumu ve
yapısı arazinin durumu, işletme içersinde geçen yol, dere, boru hattı bulunup
bulunmaması, işletmenin sahilde olup olmaması, iklim özellikleri, sis, yağış,
fırtına vb. işletmenin dış sınırları duvar, tel örgü vb. gözetleme kulesi nokta
ve devriye görevine imkan verip vermemesi, trafik akışı, çevrenin ıssız veya
hareketli olması.


 


 


 


                                     


 


                                              


 


                            ÖZEL    
GÜVENL
İK                 


 


 


Koruyucu güvenlik önlemleri ,                                           


 


1-Evrak ve haberleşme güvenliği .


 


2-Sabotaj ve terör olaylarından korunma.


 


3-Yangından
korunma.


 


4-Yıkıcı
ve bölücü faaliyetlerden korunma.    


 


 


     ÖZEL GÜVENLİĞİN KOLLUK HİZMETLERİNDEKİ KORUMA


 


 


Güvenlik, Kolluk hizmeti veren kişi kuruluş ve kuvvetler farklı
şekillerde sınıflandırılabilir.


 


    Bu sınıflandırılma
ülkeden ülkeye değişebilir. Türkiye için aşağıda yazacağım gibi genel kamusal
kolluk,Adli kolluk,Özel kolluk,Fahri kolluk, gibi dörtlü bir ayrım yapılabilir.


               


              
KOLLUK   ÇEŞİTLERİ


 


GENEL KAMUSAL  


A-KAMUSAL KOLLUK


1-Polis  


2-Jandarma


 3-Sahil güvenlik                                                       


  


   ADLİ KOLLUK   


A-5271 SAYILI CMK 


 


ÖZEL KOLLUK  


 


A-ÖZEL KOLLUK


 


1-5188 sayılı
kanuna 1-127 e 5271 sayılı


   tabi olanlar.               Cmk md.90 a göre


 


 2-Özel Güvenlik         yakalama yaparlar.


 2-Meşru müdafa hakkını
kullananlar.


 3-Zilliyetliğine yapılan
saldırıyı defedenler.


 


FAHRİ
KOLLUK 


 A-MÜLGA CMK M


  


 B-ÖZEL KAMUSALKOLLUK                                             


 


 1Belediye zabıtası                                                                                         


2Orman muhafaza                                                                                        


 3Gümrük    muhafaza                                                  
                               


 4Liman    zabıtası                                                                                       


 


C- YARDIMCI KAMUSAL KOLLUK         


                                                


 1-Köy korucuları


 2-Köy muhtarları


 3-Çarşı ve Mahalle Bekçileri


 4-Gemi kaptanları                                                                                                             


                    .                                                                                      


 


İŞYERİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLA


 


 


 


ÖZEL
GÜVENL
İK


 


 


Özel Güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı yasanın 7 ci maddesinde Özel
güvenlik görevlilerine,         


 


Tanıdığı
yetkileri hukuk düzeninin herkese tanıdığı hakların sayılmasından ibarettir.


 


 5188 Sayılı yasadaki
yetkilerinin kullanılması bakımından Özel Güvenlik görevlilerinin herhangi bir
kimseden farkı vardır.


 


Herhangi bir kişi, Hukuk düzeninin kendisine verdiği hakları ve
yetkileri kullanmak zorundadırlar.


 


5188 Sayılı
yasanın özel güvenlik görevlilerine verdiği yetkiler, Şartlar ortaya çıktığında
kullanılmak durumundadırlar. Aksi takdirde yetkisini kullanmayan özel güvenlik
görevlileri, kamu görevini kötüye kullanma suçundan yargılanabilirler.


 


   Şu halde özel güvenlik
görevlilerine tanınan yetkilerin, herkese tanınan yetkilerden ibaret
olması,Yani asgari seviyede tutulması ile yetkilerin kullanmasının ihtiyari
veya zorunlu olması farklı hususlardır.


 


    Kanun koyucu, Özel kişilerin
emrindeki özel güvenlik görevlilerine daha ileri düzeyde yetki vermeyi uygun
bulmamıştır. Fakat verdiği yetkilerin kullanılmasını bir kamu görevi olarak
nitelemiştir.


 


     Özel güvenlik bir kolluk
hizmeti ise ne tür bir kolluk hizmetidir, Bu soruya genel olarak verilen cevap
özel güvenli
ğin
özel idare kolluk olduğu yönündedir.


 


      Özel güvenliğin kolluk
sistemi içerisinde yerini belirleyebilmek için açıkça yönetmeliklerde
belirlenmesi gerekmektedir.


 


                      ÖZEL
GÜVENL
İKGÖREVLİSİNİN YANGINLA İLGİLİ
GÖREVLERİ


 


1-Yangını
önleme görevleri.


 


2-Yangın
çıktığındaki görevi.


 


3-Yangın
sonrasındaki görevi.


 


4-Yangın
konusu ile genel bilgi edinmek zorunda ve uygulamalarını yapmak ve yaptırtmak
zorundadırlar.


 


5-Özel güvenlik görevlileri kendilerini bu konularda araştırıp,
uğraşıp,günün koşullarına göre kendilerini geliştirilmesi gerekmektedir.


 


   5188 Sayılı yasa,
sistemi ÖZEL Hale getirme eğilimindedir.


 


İlgili kuruluşların talebi
üzerine Eğitimleri özelleştirilmiştir. Örgütleme özgürlüğünü kısıtlayan


 


Kurallar kaldırılmıştır.   


 


 


 


YAŞADIĞIN MEKANININ GÜVENLİĞİNİ  
SAĞLA


 


 


 


 


 


ÖZEL
GÜVENL
İĞİN TANIMI


 


 


ÖZEL‘in Tanımındaki
güçlük nedeni ile Amerikan Literatüründe özel güvenliğin genel geçer bir tanımı
yapılamamaktadır.


 


 Eski 2495 Sayılı yasada özel
alandaki Görevlerini Belli sınırlar için geçerli idi.


 


5188 Sayılı
yasaya göre bu özel alan dışına da taşmaktadır.


 


 


 


                              ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARI


 


 


5188 Sayılı
yasa ve uygulama yönetmeliğine göre özel güvenlik kuruluşları şunlardır.


 


 


 


1-ÖZEL GÜVENLİK
BİRİMLERİ.


 


2-ÖZEL GÜVENLİK
ŞİRKETLERİ.


 


3-ALARM MERKEZLERİ.


 


4-ÖZEL GÜVENLİK
EĞİİM KURULUŞLARI.


 


 


 


 ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİCİ VE
GÖREVLİLERİ


 


 


a)      Özel Güvenlik Yöneticisi


 


b)      Özel Güvenlik Görevlisi.


 


 


 


 


 


 


 


 


ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER


 


 


1)-Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlere
duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını
X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinle   geçirme işlemini yapmak.


 


 


2)- Toplantı,Konser,Spor
musabakaları,Sahne göslerileri vb etkinlikleri ile cenaze ve düğün
törenlerin’de kimlik sorma,duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerlerini
dedektörle arama, eşyaları X-RAY cihazlarından veya benzeri güvenlik
sisteminden geçirmek olmalıdır


 


 


3)- 1412 Sayılı
ceza mahkemeleri   usülü kanunu‘nun 127.
maddesine göre yakalama ve arama (Bu yetki 5271 Sayılı CMK’nun 90. maddesi
düzenlenmiştir.)


 


 


4)-Görev alanında
yakalama ve aranan hükümlü ve tutuklu şahısları yakalama ve aranması .


 


 


5)-Yangın
ve tabi afetler‘de görev alanındaki yerlere girmeye.


 


6)- Hava alanı,limanlar,gar,istasyon
ve terminallerde toplu taşıma tesislerinde duyarlı kapılardan geçirmeye X-RAY
Cihazlarından vb sistemlerden geçirmeye görevlidirler.


 


 


7)- Genel kolluk kuvvetlerine ( Polis ve jandarma) Derhal bildirmek
şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden cihaz ve benzerlerini emanete
almak.


 


8)- Terk edilmiş eşyaları emanete almak.


 


 


 9)- Kişinin vücudu ve sağlığı
bakımından mevcut bir tehlikeden korunması işin yakalama.


 


10)- Olay yerini ve delilleri koruma .


 


11)- Türk medeni kanunu‘nun 981. maddesine,borçlar kanununa göre
görevini yapmak.


 


 


 


 


 


 


 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR


 


 


1)-Özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece görevli oldukları süre
içerisinde ve alanlarında kullana bilirler.


 


 


2)- Özel güvenlik görevlileri güncel görevlerde üniforma giyer. Gece
görevlerinde, Spor müsabakalar
ında, Konser ve Sahne görevlerinde üniforma üzerine
,Arkasında ışığı yansıyan dıştan görünecek şekilde (ÖZEL GÜZEVLİK)İbaresi
yazılı reflektif yeleği giyerler.


 


Özel güvenlik komisyonun izni ile gerek görülen hallerde görev alanlarındaki sorunlu
bölgelerde suçu önleme şüphelileri yakalama amacı ile sivil kıyafet’te
giyebilirler.


 


3)-Mülki idare amiri özel güvenlik kavramında korunan ve güvenliği
sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya
düşeceği hallerde genel kolluğu(polis,jandarma) görevlendire bilirler.Bu
taktirde özel güvenlik görevlileri mülki amiri ve genel kolluk amirinin emrine
girerler.


 


 


Mülki idare amirleri koruyucu güvenliğini gerektirdiği hallerde özel güvenlik
görevlilerine ek tedbir aldırabilir


 


4)- Özel güvenlik görevlileri kimlik kartını görev alanı ve süresi
içersinde herkes tarafından görüle bilecek şekilde yakasına takmak, silahla
görev yapacak özel güvenlik görevlileri kimlik kartı ve görev belgesi ile
beraber (Özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesini )
de taşımak zorundadır


 


5)- Özel güvenlik birimleri ve görevlileri,görev alanlarında bir suç la
karşılaştığın da suça el koymak, suçun devamını önlemek, şüpheliyi tespit ve
yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluk(polis,jandarma)kuvvetlerine
teslimetmekle görevli ve yetkili dir.Bu durumlarda kararlı, sakin ve soğuk kanlı davranmaları kendileri
açısından yararlıdır.


 


 Zor kullanma ve yakalama
yetkisinin kullan
ılmasını
gerektiren olayları genel kolluğa(polis,jandarma) derhal bildirmelidir.


 


 Bunlar genel kolluğun(polis,jandarma)olaya
el koymasında itibaren araştırma ve delil toplama


 


 faaliyetlerine genel kolluğun talebi
halinde yardımcı olurlar.


 


 


6)-Özel güvenlik komisyonun kararı üzerine, para ve değerli eşya naklinde
veya geçici koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik
şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında
bulundurulmasında veya taşınmasında izin verilen ateşli silahlar (Silah
demirbaş defteri) ne kayıt edilir.


 


 Bu silahlar bunların fişek ve
tahsisatını özel oda,kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli depolarda
muhafaza edilen ateşli silahlar varsa bu silahları (devir teslim ve rapor
defteri)ni doldurarak imza karşılığı teslim alırlar bu silahların muhafazasında
özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur


 


7)-Silahla görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri silah bilgisi ve
ateş konusunda bilgili olmalı,bu ateşli silahları kanunda belirtilen istisnalar
dışında görev alanının dışına çıkarmamalıdırlar .


 


8)- Özel güvenlik görevlileri eğitim ve öğretin kurumlarında, sağlık
tesislerinde içkili yerlerde, özel toplantılarda, spor müsabakalarında,talih
oyunları ve sahne gösterilerinde silahsız olarak hizmet verile bileceğini
bilmelidirler .


 


9)- Özel güvenlik görevlileri tabi afetlerde arama ve kurtarma
görevlilerine yard
ım
etmek zorundadırlar.


 


10)- Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14.08.1987
tarihli ve 87/12028 sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle, av
malzemeleri vb üretimi,
ithali,taşınması,saklanması,depolanması,satışı,kullanılması,yok edilmesi
,denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzüğüne göre yapılır.


 


11)- Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen koruma ve güvenlik
işlerinden başka bir işte çalıştırılamazlar.


 


12)- özel güvenlik görevlilerine kanun ve özel güvenlik hizmetlerine
dair,kanunun uygulanmas
ına
ilişkin yönetmelik kapsamı dışında her ne ad altında olursa olsun can ve mal
güvenliğini sağlamak amacıyla denetim,gözetim ve kontrol hizmeti veremezler.


 


13)- Özel güvenlik görevlileri göreve katılamazlar(grev yapamazlar).


 


 


 


     MAÇLAR DA ÖZEL GÜVENLİĞİ SAĞLA


 


 


 


 


 


 


 


 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLARI


 


1)- Yüz ve şaç bakımı temiz,Kılık kıyafetinin düzgün ve ütülü olması
gerekmektedir.


 


 2)-Bilgiyi kavrayabilen
teknolojik yeniliklere aç
ık,Hizmet
içi eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile sürekli kendilerini geliştirmeleri
gerekmektedirler.


 


 3)-Fiziki görüşünün güven telkin
edecek şekilde,Uzun süre yürüyebilmesi ve ayakta                     durabilmesi,kötü hava
şartlarına tahammül edebilmesi,Fiziki engelleri aşabilmesi, bayılmış insanları
kaldırıp taşıyabilmesi, şüpheli olarak kaçan şahısları koşarak yakalayabilmesi
yeterliliğine sahip ve sportmen olmasının şartlarını yerine getirip kendini
zihninde tutmaları gerekmektedirler.


 


 4)- Görevle ilgili araç,gereç ve
ekipmanlar
ının
sağlam ve çalışır vaziyette bulundurulması,bu malzemeleri kullana bilme
yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.


 


5)- Özel güvenlik görevlileri güzel konuşa bilmesinin, dikkatli ve
bilinçli olmasının, güler yüzlü ve kibar davranmasın, ilk yardım konusunda
bilgili ve yardım sever olmasının, mesleğine yararlı olacakları
anlaşılmaktadır. Bu kurallara uymak zorundadırlar.


 


6)-Tanımadığı
kişiler ile sıkı dostluk kurmamasının mesleğine faydalı olacağı anlaşılmaktadır


 


7)-Görev bölgesindeki olan durumlar bilen, çevresiyle ilgili, şüpheli
şahısları tanıyan, kuvvetli hafızaya sahip iyi bir izleyici olması mesleğe daha
faydalı olacaktır


 


8)- Güvenlik ihlali ile ilgili insiyatif kullanabilmeleri.


 


9)- Telefon ve telsiz ile gizli konuşma yapmamalı.


 


10)- Kargaşa ve çatışmayı önlemek için, aynı görev bölgesindeki özel
güvenlik görevlilerinin birbirlerini tanımalarının faydalı olacağı
düşünülmektedir. Ona göre hareket etmeleri gerekmektedir.


 


 


 


 


 


 


 


ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİSİNİN GÖZLEM GÜCÜNÜ GELİŞTİRME


 


1)- Görme


2)-Duyma


3)-Koku alma


4)- Bakınma


 5)- Takma


 


   Güvenlik görevlileri meslekleri
ile ilgili olarak kendileri bu şekilde (yıkardaki maddeler) çalışma yapmaları
ve başarılara önemli imza atmaları gerekmektedirler.


 


 


 GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DEVRİYE GÖREVLERİ


 


1)- Devriyenin tanımı:


 


   Özel güvenlik görevlilerinin
görev alan
ı
içinde genel emniyeti ve çaldırıcılığı sağlamak,suç işlenmesini önlemek, olay
olduktan sonra işlenen suçları ve faaliyetlerini takip etmek.İşlenmiş suçlarda
şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve kolluk kuvvetlerine (polis,jandarma)
ya teslim etmek . Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk
bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergahta yaya veya araçlı olarak
gezerek yapılan üniformalı ve tam techizatlı 2 özel güvenlik elamanlarından
oluşan bir güvenlik hizmetidir. Bazı durumlarda sivil olarak ta sivil olarak ta
devriye hizmeti yapabilir. Devriye görevlisi,muayyen bir bölgeyi,bölge içindeki
bina ve tesisi gezerek gözetleme,dinleme ve koruma ile görevli birden fazla
özel güvenlik görevlisidir.


 


           DEVRİYE HİZMETLERİNİN
ÇEŞİTLERİ


 


Devriyenin hizmet çeşidi, görev alanına göre farklılık vardır.


 


Devriye çeşitliliği kullanılan araç ve görev yerlerine göre
isimlendirilir.


 


Yaya devriye,Araçlı
devriye (otomobil motosiklet bisiklet ve kombine devriye şeklinde
isimlendirilir.


 


 Turistik tesislerde turistlere
itici gelmemesi için önleme arac
ı ile görev yerlerine sivil devriye de
çıkarıla bilir.


 


   Özel güvenlik görevlilerinin
sivil çal
ışabilmesi
İl genel güvenlik komisyonunun kararına bağlıdır.


 


 


 


 Sivil görev yaparlarsa 5188 sayılı yasağındaki
yetkilerin kullana bilmesi içinde kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları
ve göstermeleri gerekir


 


                                    
DEVR
İYE
ÇEŞİTLERİ


 


1)- Yaya Devriye


 


2)-Araçlı
(otomobil motosiklet bisiklet)Devriye


 


3)-Kombine Devriye


 


 


                                       
DEVR
İYE
YÖNTEMLERİ


 


1)-Olağan
Devriye


 


2)-Dairesel Devriye


 


3)-Planlı
Devriye


 


ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNİN DEVRİYE TURU ÖNCESİ HAZIRLIK


 


1)-Psikolojik ve zihinsel hazırlık.


 


2)-Fiziksel hazırlık
görev techisatı.


 


3)-Kelepçeler.


 


4)-Çelik yelekler.


 


5)-Haberleşme cihazları.


 


6)-Not defteri.


 


7)-El feneri.


 


8)-Cop.


 


9)-Metal el dedektörü.


 


10)-Silah.


 


11)-Fiziki görünüm.


 


 ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN DEVRİYEDEKİ GÖREVLERİ


 


1)-Önleyici görevleri.


 


2)-Koruyucu görevleri.


 


3)-Yardım
görevleri.


 


4)-Adi görevleri.


 


 


ÖZEL
GÜVENL
İKÇİLERİN DEVRİYE GÖREVİ
ESNASINDA KONTROL EDİLECEK YERLERİ


                                               
     


 


1)-Hastaneler,Sağlık
kuruluşları.


 


2)-24 saat açık
marketler,eczaneler,vs.


 


3)-Terminaller,seyahat acentaları.


 


4)-Yollar


 


5)-Oteller ve konaklama yerleri.


 


6)-Atölye, fabrika, iş binaları.


 


7)-Postaneler.


 


8)-Büyük binalar.


 


9)-Özel hizmet binaları.


 


10)-Lokantalar.


 


11)-Tiyatrolar.


 


12)-Pastaneler.


 


13)-Park ve oyun sahaları.


 


14)-Okullar.


 


15)-Öğrenci
yurtları.


 


16)-Çocuk yetiştirme yurtları.


 


17)-Bankalar.


 


18)-İbadet
haneler.


 


 


                                  
KORUMA ALTINA ALMA


 


 


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EL KOYACAĞI VE YAPTIĞI İŞLERDEKİ
TUTACAĞI   ZABITLAR


 


 


1)-El yazma zaptı.


 


2)-Özel güvenliğin
el koyması zaptı.5188 SAYILI kanunun 7. maddenin g fıkrasına göre.


 


3)-Adi el koyma zaptı.


 


4)-Önleme el koyma zaptı.


 


5)-Terk edilen veya bulunan eşyaya el koyma zaptı.


 


6)-Durum tesbit zaptı.


 


 


ÖZEL GÜVENLİK
GÖREVLİLERİNİN ZOR KULLANMASI


 


1)-2559 Sayılı
Polis vazife ve selahiyet kanunun 6. md.dayanılarak.


 


2)-5188 Sayılı
yasanın 7.md.j.fıkrasına göre ve 9.md.


 


3)-1412Sayılı
CMK NUN.157. MD.


 


4)-5271Sayılı
CMK. Nun.168.md.


 


5)-Türk medeni kanunun 981. md.


 


6)-Borçlar kanunun 52.md.


 


7)-Türk ceza kanununun 49. md.      


 


ÖZEL
GÜVENL
İK GÖREVLİLERİNİN KULLANDIĞI
MALZEME ÇEŞİTLERİ


 


 KELEPÇE
ÇEŞİTLERİ           


 


 1)-Plastik kelepçeleri.      2)-Metal kelepçeler.


 


UYGULAMA TÜRÜNE GÖRE KELEPÇELER


 


 1)-Masoner kelepçe.


 


2)-Parmak kelepçe.


 


3)-Plastik kelepçe.


 


4)-Zincir kelepçe.


 


5)-Sevk zinciri.


 


 


 COP ÇEŞİTLERİ


 


1)-Uzun cop, 70-90.cm boy.


 2)-Orta cop 50-60cm.boyunda            


 3)-kısa cop,35-45cm   boyunda.


 


ÖZEL
GÜVENL
İK GÖREVLİSİNİN SİLAH TAŞIMASI


 


 Özel güvenlik görevlilerinin
silah taşıması 5188 sayılı yasanın 8 ci maddesi gereğince ve aynı kanunun 3 cü
maddesine ve aynı kanunun 9 cu maddesine göre.


 


 5188 Sayılı kanuna göre
çıkarılan özel güvenlik görevlilerinin yönetmeliğinin 24 cü maddesine göre
.6136 Sayılı kanun ve yönetmeliğinde 26.md.göre VALİ veya görevlendireceği vali
yardımcısı silah ruhsatı düzenleme işlerini yapar.


 


 


 


 


 


ÖZEL
GÜVENL
İK GÖREVLİ LERİNİN YAZACAĞI RAPORLAR VE ÖRNEKLERİ


 


1)-Sözlü raporlar.


 


 2)-Görsel raporlar.


 


 3)-Elek Tronik raporlar.


 


 4)-Yazılı raporlar.


 


 


ÖZEL
GÜVENL
İK GÖREVLİLERİNE AİT TUTANAK
ÖRNEKLERİ


 


 


                     1)-Yakalama
tutana
ğı.


 


                     2)-Teşhis ve
teslim tesellüm tutanağı.


 


                     3)-Emanet
alma ve yakalama tutana
ğı.


 


                     4)-Yakalama
ve serbest b
ırakma
tutanağı.


 


                    
5)-Yakalama,teslim ve tesellüm tutana
ğı.


 


                     6)-Yakalama
ve teslim tutana
ğı.


 


                     7)-Salıverme tutanağı.


 


                     -Yangın tutanağı.


 


                     9)-Silah
kullanma tutana
ğı.


 


                    10)-Olay
tutana
ğı.


 


                    11)-Zor
kullanma tutana
ğı.


 


                    12)-Arama
tutana
ğı.


 


                    13)-Üst arama
tutana
ğı.


 


                    14)-Emanet
alma tutana
ğı.


 


                    15)-Zapt etme
tutana
ğı.


 


                    16)-Suçüstü
tutana
ğı.


 


                    17)-Olay tespit tutanağı.


 


                    18)-Tutanak.


 


                    19)-Kimlik
tespit tutana
ğı.


 


                    20)- Müşterek
tespit tutanağı.


 


   


ÜLKEMİZDE ÖZEL
GÜVENLİK ŞİRKETLERİ


 


Özel güvenlik.


 


 şirketleri. Resmi ve özel işyerlerinin
ve kişi koruma, özel güvenlik hizmetlerini vb. Servislerinin özel güvenlik,
Hizmetlerini ve spor kulüplerlerinin vb.servislerin özel güvenlik
servislerinin,ücret karşılığında,yürütmektedirler.


 


   Bu özel şirketler,Resmi,Özel
işyerleri ile ilgili özel anlaşma yaparak.


 


 Ücret karşılığı, görevlerini
yasalara göre yapmaktadırlar.


 


Bu yazdığım
örneklerle özel güvenlik çiler.ve resmi özel işyerleri,   Şirketler, Özel güvenlikçi


 


Personel.Ders verdiğim okullardaki öğrencilerime faydalı ve yararlı olacaği.
düşüncesi ile bu örnekleri hazırladım.    
Başarılar dilerim saygılar sunarım.


 


 


                                                                                               


 22 kasım 2009


                   


OSMAN BİÇER


                                                                                              EMEKLİ İTFAİYE MÜDÜRÜ