OZELGUVENLİKTURKİYEM.TR.GG

Tabii Afet ve Yangın Soruları ve Cevapları

TABİİ AFET VE YANGIN SORULARI
 
1-) I.Duman II.Işık III.Isı IV.Alev
 Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
a) I, III ve IV b) I, II ve III c) II, III ve IV d) I ve IV e) I, II, III ve IV
 
2-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Hava şartları b) Meraklı kalabalık c) Şüpheli ve iş birlikçileri
d)Parmak izi uzmanları e) Mağdur yada maktulün yakınları
 
3-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su b) Kum c) Karbondioksit d) Köpük e) Hepsi
 
4-) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem b) Sel c) Kasırga d) Tsunami e) Hortum
 
5-) Yüksek katlı bir binada sarsıntı,yangın vb. gibi acil durumlarda,tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
a) Normal genel merdiveni kullanmak b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak d) Asansörü kullanmak e) Hiçbiri
 
6-) Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman – Koku – Alev
b) Koku – Duman – Alev
c) Duman – Alev – Koku
d) Alev – Duman – Koku
e) Alev – Koku – Duman
 
7- )Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi
 
8-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
a) Orman yangınları b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda e) Hiçbiri
 
9-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek e) Hiçbiri
 
10-) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Asansörü kullanmamalıyız
b) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız
c) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz
d)Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek sarsıntının geçmesini
beklemeliyiz
e) Hepsi
 
11-)Yanık bölgesinde su keseciği mevcut ise nasıl müdahale edilmesi gerekir?
a)Patlatılır buz konulur b)Patlatılmaz soğuk uygulama yapılır
c)Patlatılır pansuman yapılır d)Patlatılmaz oksijenli su sürülür
e)Patlatılır tentürdiyot sürülür
 
 
 
 
 
 
12-)Elektrik yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılmaz?
a)Su b)KKT c)Co2 d)Halokarbonlar e) Toprak
 
13-)Aşağıdaki yakıtlardan hangisinin kullanımı pratik ve temizdir?
a)Odun b)Doğalgaz c)Gazyağı d)Fuel-oil e)Kömür
 
14-)Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
a)Heyelan b)Deprem c)Yıldırım düşmesi d)Sel e)Hepsi
 
15-)Depreme karşı gerekli tedbirleri en iyi uygulayan ülke hangisidir?
a)Japonya b)Cin c)Küba d)ABD e)İran
 
16-)Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?
a)Konut ve işyerlerimizde yangı söndürme cihazı bulundurmalıyız
b)Sigorta yaptırmalıyız c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz
d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız e)Hepsi
 
17-)Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?
a)Çamur seli b)Deprem c)Heyelan d)Su baskını e)Sel
 
18-)Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a)Asansörü en alt kata indirmeliyiz b)Asansörü en üst kata çıkarmalıyız
c)Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz d)Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e)Hiçbiri
 
19-)Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?
a)Yerde b)Havada c)Yerde ve Havada d)Derin yerlerde e)Suda
 
20-)Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a)Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b)Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c)Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
d)Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
e)Hiçbiri
 
21-) Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Söndürme ekibi b) ilk yardım ekibi c) Koruma ekibi
d) Kurtarma ekibi e) Hepsi
 
22-) Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelifnedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir?
a) Tsunami b) Çığ c) Toprak kayması d) Tomado e) Sel
 
23-) Kontrolden ÇıkmıŞ yanma olayına ne ad verilir?
a) Patlama b) Yangın c) Isı d) Duman e) Ateş
 
24-) Yanıcı madde,ısı,oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir? 
a) Isı b) Hararet c) Yanma d) Halon e) Ateş
 
25-) Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir?
a) Normal genel merdiven kullanılmalıdır b) Yangın merdiveni kullanılmalıdır
c) Asansör kullanılmalıdır d) Çatıya çıkılmalıdır e) Hiçbiri
 
26-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?
a) Köpük b) Kum c) Su d) LPG e) Kuru kımyevı toz
 
 
 
 
 
27-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
a) Sabotaj b) Kazalar c) Bilgisizlik d) Güvenlik e) İhmal ve dikkatsizlik
 
28-) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?
a) Elektrik yangınlan b) Baca yangınlan c) Akaryakıt yangınlan
d) Orman yangınlan e) Paratoner yangınlan
 
29-) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görevalanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlannı uyarır
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar
e) Hepsi
 
30-) Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır Acil Servisi 'nin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? .
a) 110 b) 112 c) 155 d) 156 e) 154
 
31-) Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik eneıjisi kesilmelidir
b) Hasta/yaralıya hemen müdahale edilmelidir
c) Hasta!yaralıya su ile müdahale edilmelidir
d) Hasta/yaralıdan demir bir çubukla elektrik teması kesilmelidir
e) Hasta/yaralının şoka girmesi engellenir
 
32-) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
a)Heyelan b)Deprem c)Yıldırım düşmesi d)Sel e)Hepsi
 
33-) Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir?
a)Konut ve iş yerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız
b)Sigorta yaptırmalıyız
c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz
d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız
e)Hepsi
 
34-) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattından meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a)Deprem b)Sel c)Kasırga d)Tsunami e)Hortum
 
35-) Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir?
a)Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b)Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutma
c)Rüzgarı önüne alarak kullanma
d)Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e)Hiçbiri
 
36-) Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yangın algılama sistemi
b)Yangın ihbar sistemi
c)Yıldırımdan korunma sistemi
d)Parlama – Patlama tespit sistemi
e)Deprem tespit sistemi
 
37-) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kum b)Kuru kimyevi toz c)Köpük d)Su e)Hiçbiri
 
 
 
 
 
 
38-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a)Yağmurlama sistemi
b)Kuru tozlu söndürme sistemi
c)Köpüklü söndürme sistemi
d)Koruyucu söndürme sistemi
e)Sabit yangın söndürme sistemi
 
39-) Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?
a)Kuru kimyevi toz (KKT) b)Halokarbonlar c)Su d)CO2 e)Köpük
 
40-) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?
a)Doğalgaz yangınları
b)Orman yangınları
c)Elektrik yangınları
d)LSD yangınları
e)LPG yangınları
 
41-) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir?
a)Anında ateşlenen bombalar
b)Gecikmeli ateşlenen bombalar
c)Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar
d)Dinamit
e)Hepsi
 
42-) Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Açık arazide çömelmek
b)Deniz kıyısından uzaklaşmak
c)Enerji hatlarından uzaklaşmak
d)Gaz hatlarından uzaklaşmak
e)Duvar dibine çömelmek
 
43-) Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?
a)Tatlı ve kokuludur.
b)Parlayıcı ve kokuludur.
c)Renkli ve tatlıdır.
d)Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
e)Parlayıcı, kokulu ve tatlıdır.
 
44-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a)Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.
b)Köpükle söndürülür.
c)Su ile söndürülür.
d)Karbondioksit ile söndürülür.
e)Helojenli hidrokarbon ile söndürülür.
 
45-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yangına su ile müdahale etmek
b)Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c)Yangını bölmelere ayırmak
d)Yanan cismi uzaklaştırmak
e)Yangını soğutarak söndürmek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46-) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
a)Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.
b)Dışarı çıkmak için koşuşturulur.
c)Doğalgaz, elektrik ve su vanaları kapatılır.
d)Balkona çıkılır.
e)Pencereden aşağı atlanır.
 
47-) Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
a)Su-karbondioksit
b)Halon gazları- D tozu
c)Köpük-kuru kimyevi toz
d)D tozu-çok amaçlı kimyevi toz
e)Halon gazları-köpük
 
48-) Katı,sıvı,gaz halindeki yanıcı maddelerin ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
a)Patlama b)Yanma c)Yangın d)Detenasyon e)Hiçbiri
 
49-) Karbondioksitin birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Soğutma
b)Zayıflatma
c)Boğma
d)Engelleme
e)Hiçbiri
 
50-) Elektrik malzemeleri-motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)Gazlı söndürme
b)Suyla söndürme
c)Kuru kumla söndürme
d)Kuru tozla (mesafe hesabıyla) söndürme
e)Hiçbiri
 
51-) Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
a)Çevre güvenliğini almak
b)Güvenlik şeridi oluşturmak
c)Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
d)Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
e)Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek
 
52-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a)Su b) Kum c) Karbondioksit d)Köpük e) Hepsi
 
53-) Katı,sıvıı,gaz halindeki yanıcı maddelerin,ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
a)Patlama b) Yanma c) Yangın d)Detenasyon e) Hiçbiri
 
54-) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
a)Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.
b)Dışarı çıkmak için koşuşturulur.
c)Afet kriz merkezi aranmalıdır
d)Balkona çıkılır.
e)Pencereden aşağı atlanır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a)Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b)Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c)Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d)Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e)Hiçbiri
 
56-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a)Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b)Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
c)Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
d)Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
e)Hiçbiri
 
57-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a)Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b)Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c)Rüzgarı önüne alarak kullanmak
d)Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e)Hiçbiri
 
58-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a)Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Karpit e) Fuel Oil
 
59-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)187-155-112 b) 110-155-177 c) 110-155-112 d) 112-177-155 e) 155-156-110
 
60-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a)ABC kontrolü b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
c)Ambulans çağırmak d) Ayran içirmek e) Suni solunum yapmak
 
61-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Yanık üzerine salça sürülmez.
b)Hasta, tehlike olmadığı sürece taşınmaz.
c)Hastaya kalp masajı yapılmadan önce nabzına bakılır.
d)Hastaya sigara verilmez.
e)Hasta, bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır.
 
62-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Hava alanları, Uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri
 
63-) Hangisi yangın sebeplerindendir?
a) Sabotaj b) Kazalar c) Koruyucu önlemlerin alınmaması d) İhmal e) Hepsi
 
64-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
 
 
 
 
 
 
 
 
65-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar, b) Karbondioksit,
Kuru kimyevi toz, d) Oksijen e) Su
 
66-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
 
67-) I. Duman II. Işık III. Isı IV. Ses
Yangın detektörleri yukarıdaki hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
a) I ve IV b) I, II ve III c) II, III ve IV d) I, III ve IV e)Hepsi
 
68-) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karpit b) Fuel-Oil c) Mazot d) Gaz yağı e) Benzin
 
69-) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.
a) Deprem b) Tsunami c) Yangın d) Yağmur e) Kuraklık
 
70-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?
a) Soğutma b) Boğma c) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
Zincirleme Reaksiyonu engelleme e) Hepsi
 
71-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak c) Ambulans çağırmak
Ayran içirmek e) Suni solunum yapmak
 
72-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları b) Hava alanları, Uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri
 
73-) Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?
a) Direnaj b) Paratoner c) Algılama Sistemi
d) Spring Sistemi e) Duman Algılayıcı Dedektör
 
74-)Aşağıdakilerden hangisi bir yanmanın oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir.
a)Yanıcı madde b) Oksijen c) Isı
Su e) Kimyasal Reaksiyon
 
75-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar, b) Karbondioksit,
Kuru kimyevi toz, d) Oksijen e) Su
 
76-) Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?
a) Kazalar b) İhmal ve dikkatsizlik
Bilgisizlik d) Sıçrama e) Hepsi
 
77-) Yanıcı madde ısı ve oksijenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
a) Alev b) Duman c) Yanma d) Isı e) Yangın
 
 
 
 
 
 
78-) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.
a) Deprem b) Tusunami c)Yangın d) Yağmur e) Kuraklık
 
79-)Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
a) Heyecan b) Öfke c) Duygu d) Panik e) Motivasyon
 
80-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
 
81-) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?
a) Bina terk edilirken değerli eşyalar alınmalı b) Asansöre binerek terk edilmeli
c) Üst katlara doğru kaçılmalı d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli e) Hepsi
 
82-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma c) Havayı kesme 
d) Boğma e) Hepsi
 
83-) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir. b) Rüzgar arkaya alınmalıdır.
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir. d) Su ile söndürülmelidir.
e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir.
 
84-) Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeni ile oluşan hareketlerin yeryüzünü sarsmasına ne ad verilir?
a) Tsunami b) Sel c) Çığ d) Erozyon e) Deprem
 
85-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112 b) 110-155-177 c) 110-155-112 d)112-177-155 e) 155-156-110
 
86-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
 
87-) 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I- İçişleri Bakanlığı II-Özel güvenlik eğitim kurumları III-Üniversiteler
IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V- Özel hocalar
 
a) I,V b) I,II, III c) III, IV d) IV, V e) II,IV
 
88-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?
a) Zincirleme Reaksiyonu engelleme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Boğma d) Soğutma e) Hepsi
 
 
 
 
 
 
 
 
89-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e) Hiçbiri
 
90-) Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?
a) İç işleri bakanlığı b) Belediye başkanı c) ÖG şirketi
Valilik e) Kurs gördüğü eğitim kurumu
 
91-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
c) Ambulans çağırmak d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yapmak
 
92-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı tanımlayan ifadedir? 
a) Olay yerinde yapılan müdahaledir. 
b) Sağlık personeli gelinceye kadar yapılan müdahaledir.
c) İlaçsız olarak yapılan müdahaledir.
d) Öncelikle hayatı kurtarmaya yöneliktir.
e) Hepsi doğru.
 
93-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri
 
94-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
 
95-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında "SİLAH" kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samsun-İzmir-Laleli-Ankara-Hatay b) Samsun-Ankara-Laleli-İzmir-Hatay
c) Samsun-Laleli-İzmir-Ankara-Hatay d) Samsun-Ankara-Hatay-İzmir-Laleli
e) Samsun-İzmir- Hata -Ankara-Laleli
 
96-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112 b) 110-155-177 c) 110-155-112 d) 112-177-155 e) 155-156-110
 
97-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi
 
98-) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
a) Isı-Oksijen-Karbondioksit b) Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit
c) Azot-Yanıcı madde-Oksijen d) Isı-Oksijen-Yanıcı madde
e) Alev-Yanıcı madde-Azot
 
99-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı b) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması
c) Duman zehirlenmesi d) Yüksek ısı tehlikesi.
e) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
 
100-) Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları. b) Demir Parçaları. c) Gazete sayfaları. d) Çiviler. e) Taş Parçaları.
 
101-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir b) Su içirilir c) Kusturulur d) Hastaneye götürülür e) Ağrı kesici ilaç verilir
 
 
 
 
 
 
102-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri
 
103-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
 
104-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi
 
105-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması
 
106-) ‘’Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ya da sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Tedavi b) İlk yardım c) Acil yardım
d) Cerrahi müdahale e) İlk müdahale
 
107-) Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mide b) Beyin c) Kalp d) Dalak e) Bağırsak
 
108-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır b) Ayrıntılı c) Yazılı d) Şifreli e) Hiçbiri
 
109-) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Personeli mutlu etme b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Personeli motive etme d) Personelin başarılarını ölçme
e) Başarılı personelleri belirleme
 
110-) Hayat kurtarma zinciri nedir?
a) Sağlık kuruluşuna haber verme (112) b) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler d) Hastane acil servisleri e) Hepsi
 
111-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
a) Yoğurt yedirilir b) Su içirilir c) Kusturulur d) Hastaneye götürülür e) Ağrı kesici ilaç verilir
 
112-) Aşağıdaki telsiz kullanımlarından hangisi yanlıştır?
a) İsim ve rütbe kullanılmaz
b) Çok önemli olaylar ve gizli konuşmalar telsizle söylenmez
c) Kısa, öz ve anlaşılır konuşulmalıdır
d) Anlaşılması zor isimler fonetik alfabeye göre kodlanır
e) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz
 
113-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın Çökme Olasılığı b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması
 
114-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü b) Ambulans çağırmak
c) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yaptırmak
 
 
 
 
 
 
115-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
 
116-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
 
117-) Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları b) Demir Parçaları c) Gazete sayfaları d) Çiviler e) Taş Parçaları
 
118-) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
a) Patlama b) Yanma c) Yangın d) Detenasyon e) Hiçbiri
 
119-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e) Hiçbiri
 
120-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
 
121-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Karpit e) Fuel Oil
 
122-) Şoktaki hastaya hangisi yapılmaz?
a) Kanaması durdurulur b) A B C’ sine bakılır c) Ayakları yukarı kaldırılır 
d) Üzeri örtülür e) Su içirilir
 
123-) Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır?
a) Şok hali b) Solunum durması c) Burun kanması d) Uzuv kopmalarında e) Hepsi
 
124-) Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak
b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek
c) Su baskınlarıyla dolmuş suları boşaltmak
d) Belediye başkanının izniyle sınırı dışındaki yardımlara müdahaleye gitmek
e) Tehlikeli madde üreten yerleri belirlemek ve denetlemek
 
125-) Hararet ve şok tesiriyle, bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak, çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm bileşim ve karışımlara ne denir?
a) Bomba b) İnfilaklı fitil c) Patlayıcı madde d)Patlama e) Kapsül
 
126-) Zehirlenmelerde hastayı kusturmanın sakıncalı olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilinç kapalı ise b) Asit, baz, deterjan gibi yakıcı maddeler içilmişse
c) Petrol ürünü içilmişse d) Mantar zehirlenmesi ise
e) Tuz ruhu içilmişse
 
 
 
 
 
127-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a) Deprem b) Sel c) Yangın d) Kasırga e) Yanma
 
128-) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma (boğma) uygulanarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanamayı durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basınçlı kan durdurma b) Kanamada tespit uygulaması
c) Atel uygulaması d) Turnike uygulaması e) Hiçbiri
 
129-) Aşağıdakilerden hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
a) Orman yangınları b) Havaalanları, uçak hangarlarıb  c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda e) Hiçbiri
 
130-) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
 
131-) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir?
a) Çok konuşma b) Aşırı heyecan
Adale gevşemesi d) Hareketliliğin artması
e) Aşırı terleme
 
132-) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden 
hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?
a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek
 
133-) Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?
a) Şiddetli kafa darbesi b) Zehirlenmeler c) Şeker hastalığı
Kol ve bacak kırıkları e) Aşırı alkol alınması
 
134-) Hasta veya yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
a) En kısa zamanda
b) Hayati tehlike için önlem alındıktan sonra
c) İlk yardım için doktor gelince
d) Hasta yakınları geldikten sonra
e) Sevk edilmesi gerekmiyorsa sevk etmek gereksizdir
 
135-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Acil tıbbi eğitimi almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
 
136-) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal b) Sıçrama c) Kaza d) Sabotaj e) Bilgisizlik
 
137-) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?
a) Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşme kısa olmalı
e) Hiçbiri
 
 
 
 
 
 
138-) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?
a) Yıldırım düşmesi b) Kuraklık c) Fırtına Toprak kayması e) Sel
 
139-) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karpit b) Fuel-Oil c) Mazot d) Gaz yağı e) Benzin
 
140-) Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal olaya ne denir?
a) Yanma b) Ateş c) Yangın d) Alev e) Isı
 
141-) En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağızdan buruna b) Holger Neilsen c) Silvester metodu d) Ağızdan ağza
e) Ağız ve burunla birlikte
 
142-) Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya tek başına müdahale edilirken, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmamız gerekmektedir?
a) Yaralı sıkışmış ise
b) Yaralının kol ve bacaklarında kırık varsa
c) Yaralının kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa
d) Yaralının solunumu ve kalbi durmuşsa
e) Hiçbiri
 
143-) Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde “köpük” kullanımı uygun değildir.
a) Rafineri ve kimyasal depolar b) Boya, vernik depoları veya atölyeleri
c) Akaryakıt depolama ve dolum yerleri d) Marangozhaneler ve Odun İstifleri
e) Hava Alanı ve Uçak Hangarları
 
144-) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?
a) Soğuk suya tutulmalıdır b) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır
c) Yoğurt sürülmelidir d) Ağrı kesici verilmelidir e) Hepsi
 
145-) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
a) Duygu b) Heyecan c) Öfke d) Panik e) Motivasyon
 
146-) Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?
a) Biyolojik deliller b) Kimyasal deliller c) Fiziksel deliller d) İz e) Hiçbiri
 
147-) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
a) Bomba b) Patlayıcı Madde c) Patlama d) Başlatıcı e) Hiçbiri
 
148-) Aşağıda belirtilenlerden hangisi ısı kaynaklarındadır?
a) Güneş, Elektrik Enerjisi b) Hava, Oksijen
Benzin, Gaz d) Kömür, Ağaç e) LPG, Doğalgaz
 
149-) Yavaş yanma olayına aşağıdakilerden hangisi örnek olur?
a) Kömür yanması b) Demirin Paslanması
c) Benzin buharının patlaması d) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) patlaması
e) Mum’un yanması
 
150-) İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
a) Kurtarma-koruma-bildirme b) Koruma-kurtarma-bildirme
c) Koruma-bildirme-kurtarma d) Bildirme-koruma-kurtarma
e) Kurtarma-bildirme-koruma
 
 
 
 
 
 
151-) Aşağıdakilerden hangisi donmanın belirtilerinden değildir?
a) Titreme vardır b) Uykuya eğilim vardır c) Hastada terleme vardır
Solunum yavaşlar e) Kalp ritmi bozulabilir
 
152-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz e) Hiçbiri
 
153-) Hangi yanıkların hastanede tedavi edilmesi gereklidir?
a) Elektrik çarpmasından kaynaklanan yanıklar b) 3. derecede yanıklar
El-Yüz yanıkları d) Genital organ yanıkları e) Hepsi
 
154-) Aşağıdaki durumların hangisinde bir yanma olayı meydana gelir?
a) Oksijen-Isı-Yanıcı Madde b) Hidrojen-Isı-Yanıcı Medde
Oksijen-Hidrojen-Yanıcı Madde d) Isı-Metan-Yanıcı Madde e)Hiçbiri
 
155-) Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a)Yağmurlama (Sprinkler) sistemi b)Köpüklü sistem c)CO² li sistem
d)Dumana duyarlı sistem e)Kimyasal gazlı sistem
 
156-) Turnike uygulaması nedir?
a) Kanama yerine ilaçla tedavi uygulamasıdır
b) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
c) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
d) Kişinin kanama bölgesinin kalp seviyesinden yukarı kaldırmak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
e) Kanayan bölgeye tentürdiyot sürülmesidir
 
157-) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) Bol su içirilir b) KusturulurSarımsaklı yoğurt yedirilir d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir e) Hiçbir şey yapılmaz
 
158-) Deniz altında veya fay hattında şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem b) Sel c) Kasırga d) Hortum e) Tsunami
 
159-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a)Deprem b)Sel c)Yangın d)Kasırga e)Yanma
 
160-) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
a) Bomba b) Patlayıcı Madde c) Patlama d) Başlatıcı e) Hiçbiri
 
161-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?
a) Bilgisizlik b) LPG gazı c) İhmal d) Kazalar e)Tabiat olayları
 
162-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
a) Oksijeni keser b) Yanıcıyı ateşten ayırır c) Buharlaşmayı önler
Yanıcıyı soğutur e) Hepsi
 
163-) Hararet veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı, gaz haldeki tüm kimyasal bileşim veya karışımlara ne denir?
a) Bomba b) Başlatıcı c) Patlayıcı madde d) Karışım e) Terkip
 
 
 
 
 
164-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
Kanayan bölgeye buz koymak e) Yaraya kül basmak
 
165-) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
a) LPG gazı zehirlidir b) Patlayıcı özelliğe sahiptir c) Havadan ağırdır 
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur e) Hiçbiri
 
166-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 187-155-112 b) 110-155-112 c) 110-155-177 d)112-177-155 e) 155-112-110
 
167-) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik    b) Duygu     c) Motivasyon       d) Öfke          e) Heyecan
 
168-) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?
a) Yıldırım düşmesi b) Kuraklık c) Fırtına d) Toprak kayması e) Sel
 
169-) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal b) Sıçrama c) Kaza d) Sabotaj e) Bilgisizlik
 
170-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır
 
171-) Kolu kanayan bir yaralının kanamasını durdurmak için ne yapılmaz?
a) Turnike uygulanır b) Basınç uygulanır c) Kol kalp seviyesinden aşağı indirilir 
d)Kol kalp seviyesinden yukarı kaldırılır e) Hiçbiri
 
172-) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanır?
a) Öğrencileri mutlu etme b) Yasal bir zorunluluğa uyma c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme e) Başarılı öğrencileri belirleme
 
173-) Katı sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok 
etkisiyle ateşlemesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana 
getirerek hava içerisinde aniden ve yayılması olayına ........................ denir ?
a) Patlayıcı madde b) Bomba c) Patlama d) Nükleer bomba e) Hiçbiri
 
174-) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını 
kaçırabilir?
a) Solunum sistemi b) Damarlar c) Karaciğer d) Omurga ve omurilik e) Hiçbiri
 
175-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su b) Kum c) Karbondioksit d) Köpük e) Hepsi
 
176-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Radyo b) Gazete c) Televizyon d) Mektup e) Dergi
 
177-) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
 a) Öğüt vermek b) Yargılamak c) Teşhis ve tanı koymak 
d) Güven verme, teskin etme e) Araştırmak, incelemek
 
 
 
 
 
178-) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem 
sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir? 
a) Deprem   b) Sel     c) Kasırga    d)Tsunami   e) Hortum
 
179-) Ast-üst ilişkileri hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?
a) Kişiler arası iletişim b) Kişi içi iletişim c) Örgüt içi iletişim d) Kitle iletişimi e) Etkin iletişim
 
180-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri
 
181-) Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde 
hangi davranış doğrudur?
a) Normal genel merdiveni kullanmak b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak d) Asansörü kullanmak e) Hiçbiri
 
182-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?
a) Kaynak b) Alıcı c) Kanal d) İletişim e) Geri bildirim (Feed Back)
 
183-) Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanar dağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara ne ad verilir?
a) Sel b) Fırtına c) Deprem d) Tayfun e) Teknolojik afet
 
184-) Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?
a) Isı etkisi b) Basınç etkisi c) Gaz etkisi d) Hava etkisi e) Parça etkisi
 
185-) Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirtmez?
a) Hastanın yaşı b) Yanığın yaygınlığı c) Yanığın derinliği 
d) Deri tabakasının ince olması e) Enfeksiyon riski
 
186-) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?
a) İletişim b) Sözlü İletişim c) Kodlama d) Kaynak e) Sözsüz İletişim
 
187-) İlkyardımcının öncelikli amaçların-dan olmayan hangisidir?
a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak
b) Oluşan yaraların iyileştirilmesine yardımcı olmak
c) H/Y nın genel durumunun daha da bozulmasına engel olmak
d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürül-mesini sağlamak
e) İyileşmenin kolaylaşmasını sağlamak
 
188-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar b) Karbondioksit c) Oksijen d) Kuru kimyevi toz e) Su
 
189-) Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?
a) Yangın merdiveni b) Genel merdiven c) Asansör d) Yangın kapıları e) Hepsi
 
190-) Hangisi yangın sebeplerindendir?
a) Sabotaj b) Kazalar c) Koruyucu önlemlerin alınmaması d) İhmal e) Hepsi
 
191-) Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?
a) Vanayı kapatmak b) Ortamı havalandırmak c) Kapıyı açmak
d) Elektrik düğmesini kapatmak e) Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek
 
 
 
 
 
 
192-) Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnektir?
a) Yavaş yanma b) Hızlı yanma c) Parlama ve patlama şeklinde yanma
d) Kendi kendine yanma e) Hiçbiri
 
193-) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak
 
194-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?
a) Oksijeni keser b) Yanıcıyı ateşten ayırır c) Buharlaşmayı önler d) Yanıcıyı soğutur e) Hepsi
 
195-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?
a) Olaya müdahale eder
b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır
c) Olayı ilgili yerlere bildirir
d) Mevcut maddi delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder.
e) Olayın taraflarını tespit eder
 
196-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi
 
197 -) Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızgın kalabalık b) Seyirci kalabalık c) Dinleyici kalabalık 
d) Saldırgan kalabalık e) Organize kalabalık
 
198-) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
a) Cam Parçaları b) Demir Parçaları c) Gazete kâğıtları d) Çiviler e) Taş Parçaları
 
199-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?
a) Nabız alınamaz b) Nefes alamaz c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz e) Rengi morarmıştır
 
200-) Olay yerinde yapılacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırma bitinceye kadar yaralılar olay yerinde tutulur.
b) Olay kontrol altına alınır
c) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılır
d) Olay yerindeki delillerin bozulması, kaybolması, değişmesi önlenir
e) Olayın seyri ve sonucuna göre ilgili yerlerden yardım istenir
 
201-) Sıvı yanıcı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CO2 b) Halokarbon c) Su d) KKT e) Köpük
 
202-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir
b) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması
gerekir
c) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
d) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir
e) Hiçbiri
 
 
 
 
 
 
203-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur b) Yoğurt yedirilir c) Yürütülür d) Açık havaya çıkarılır e) Limonlu su içirilir
 
204-) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşınmada ilk öncelik aşağıdaki
yaralıların hangisidir?
a) Yürüyebilenler b) Bağıranlar c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar
 
205-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde
parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Karpit e) Fuel Oil
 
206-) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonunu tam olarak tarif etmektedir?
a) Yaralı sandalyeye dik oturtulur
b) Yaralı yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek ısıtılır
c) Yaralı yüz üstü yere yatırılır
d) Hastanın kolları yukarı kaldırılır
e) Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir
 
207-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük kullanılmaz?
a) Orman yangınları b) Hava alanları, uçak hangarları 
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri
 
208-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
a) Dürtü b) İçgüdü c) Empati d) Sempati e) Motivasyon
 
209-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek
c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek
d) Yapılacak müdahaleleri planlamak
e) Hepsi
 
 
210-) Kimyasal madde yanıklarında en etkin ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Kimyasal maddeyle temas eden bölge suyla yıkanır
b) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
c) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
 
 
211-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz
b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
e) Hiçbiri
 
 
212-) Isı oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşankimyasal reaksiyona ne denir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Alev
 
 
 
 
 
 
 
 
213-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
 
 
214-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlüisteğe………. denir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) Terfi
e) İletişim
 
 
215-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir.
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez
 
 
216-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirlerialmamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden
hangisinegirmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar
 
 
217-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
 
 
218-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneyegötürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
 
 
219-) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi maddeyangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil
 
 
 
 
 
 
220-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins vemiktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü b) Bayındırlık Müdürlüğü c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü e) Maliye Bakanlığı
 
 
221-) Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?
a) Hareketle artan ağrı b) Hareket kaybı c) Şişlik d) Şekil bozukluğu e) Hepsi
 
 
222-) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
a) Kalbi düzensiz çalışanlara
b) Normal solunum faaliyeti yapanlara
c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara
d) Kalp hastalarına
e) 4–6 dakika önce solunumu durmuş olanlara
 
 
223-) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek
d) İyileşmeyi kolaylaştırmak
e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak
 
 
224-) Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya ne denir?
a) Yangın b) Yanma c) Alev d) Duman e) Kor
 
 
225-) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.
a) Deprem b) Tsunami c) Yangın d) Yağmur e) Kuraklık
 
 
226-) Çıkıklar nerede oluşur?
a) Kafatası eklemlerinde
b) Hareketli eklem yerlerinde
c) Sabit eklem yerlerinde
d) Düz kemiklerde
e) Eklem bağlarında
 
 
227-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
a) Koruma önlemlerinin alınmaması b) Bacalar c) Bilgisizlik
d) İhmal ve dikkatsizlik e) Sönmemiş piknik ateşleri
 
 
228-) İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
a) Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek (ABC)
b) Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
c) Hasta/yaralıya hareket ettirmeden müdahale etmek
d) Hasta/yaralının en uygun yöntemle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak
e) Hepsi
 
 
229-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
a) Halojenli hidrokarbonlar b) Karbondioksit c) Kuru kimyevi toz d) Oksijen e) Su
 
 
 
 
 
 
230-) Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?
a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar
b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
c) Kusan hastalar
d) Göğüs yarası olanlar
e) Omurga kırığı olanlar
 
 
231-) En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atardamar kanaması
b) Toplardamar kanaması
c) Yaranın büyüklüğüne göre değişir
d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir
e) Kılcal damar kanaması
 
 
232-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında
bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için
 
 
233-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
 
 
234-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
 
 
235-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez
 
 
236-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden
hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik b) Sabotaj c) İhmal d) Sıçrama e) Kazalar
 
 
237-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur b) Yoğurt yedirilir c) Tuzlu su içirilir d) Açık havaya çıkarılır e) Limonlu su içirilir
 
 
 
 
 
 
 
238-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta/yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
 
 
239-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan
hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü b) Bayındırlık Müdürlüğü c) Valilik d) Emniyet Müdürlüğü e) Maliye Bakanlığı
 
 
240-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde
parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Karpit e) Fuel Oil
 
 
241-) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?
a) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır b) Soğuk suya tutulmalıdır
c) Yoğurt sürülmelidir d) Ağrı kesici verilmelidir e) Hepsi
 
 
242-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden
hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik b) İhmal c) Kazalar d) Sıçrama e) Sabotaj
 
 
243-) Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?
a) Boya ve vernik atölyeleri
b) Akaryakıt Depolama yerleri ve dolum istasyonları
c) Kömür depolama yerleri
d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları
e) Hava alanları uçak hangarları
 
 
244-)Aşağıdakilerden hangisi seli önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?
a) Kanal ıslahı yapılmalıdır.
b) Koruyucu set ve gölet yapılmalıdır.
c) Ormanlık Alan korunmalı ve arttırılmalıdır
d) Yerleşim alanları doğru bir şekilde seçilmelidir.
e) Hiçbiri
 
 
245-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
246-)Yanıklarda hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Yanık bölgeye soğuk su uygulanır
b) Diş macunu sürülür
c) Yanık merhemi sürülür
d) Salça sürülür
e) Yaraya direk buz konur.
 
 
247-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
 
 
248-) Donmaya maruz kalan hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Uyutulur
b) Sıcak masaj yapılır
c) Derhal alkollü içecek içirilir
d) Soğuk içecek verilir
e) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
 
 
249-) Soba yada şofben zehirlenmesinde ilk yapılacak şey nedir?
a) Kişi hareket ettirilmez
b) Bir an önce suni solunuma başlanır.
c) Hemen açık havaya çıkarılır.
d) Bol sıvı verilir.
e) Ayran yada süt içirilir
 
 
250-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan
hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
 
 
251-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralı hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
 
 
26.DÖNEM TABİİ AFET VE YANGIN SINAV SORULARI
252/ 9-) Yangın oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman –Koku-Alev
b) Duman –Alev-Koku
c) Alev-Duman-Koku
d) Alev-Koku-Duman
e) Koku –Duman-Alev
 
 
 
 
 
253/44-) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biridir?
a) Toprak kayması b) Trafik kazası
c) Yangın d) Kuraklık
e) Hava, su, çevre kirliliği
 
254/53-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su b) Köpük
c) Kum d) Karbondioksit
e) Hepsi
 
255/59-) Bacak ve kol bölgesinde gelişen şiddetli kanamaları durdurmada en etkili yöntem hangisidir?
a) Turnike
b) Soğuk uygulaması
c) Elavasyona almak
d) Basınç uygulamak
e) Pansuman yapmak
 
256/64-) Yangının tehlikelerinden bazıları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duman b) Patlama
c) Sırçam d) Çökme e) Hepsi
 
257/67-) Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zehirlenme b) Şok
c) Koma d) Bayılma
e) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması
 
258/75-) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılır?
a) Halokarbonlar b) Köpük c) Sulu köpük d) Su
e) Azot
 
259/87-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-156-110
 
260/88-) Aşağıdakilerden hangisi zehirlen-menin genel belirtilerinden değildir?
a) Kendinden geçme
b) Baş ağrısı
c) İştah artması
d) Halsizlik
e) Solunum sıkıntısı
 
261/94-) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) Kusturulur
b) Bol su içirilir
c) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
e) Tuzlu ayran içirilir

TABİİ AFET VE YANGIN CEVAPLARI
 
1-A 2-C 3-D 4-D 5-C 6-B 7-B 8-A 9-C 10-C 11-B 12-A 13-B 14-E 15-A 16-E 17-C 18-D 19-E 20-D 
 
21-E 22-E 23-B 24-C 25-B 26-D 27-D 28-E 29-E 30-B 31-A 32-E 33-E 34-D 35-C 36-C 37-B 38-D 
 
39-C 40-D 41-D 42-E 43-D 44-A 45-B 46-A 47-C 48-C 49-C 50-B 51-D 52-D 53-C 54-A 55-D 
 
56-D 57-C 58-A 59-C 60-B 61-E 62-A 63-E 64-C 65-D 66-C 67-D 68-E 69-C 70-E 71-B 72-A 73-B 
 
74-D 75-D 76-E 77-C 78-C 79-D 80-C 81-D 82-E 83-E 84-E 85-C 86-C 87-B 88-E 89-D 90-D 91-B 
 
92-E 93-C 94-E 95-A 96-C 97-E 98-D 99-B 100-C 101-C 102-C 103-A 104-E 105-E 106-A 107-B 
 
108-A 109-C 110-E 111-C 112-E 113-E 114-C 115-A 116-B 117-C 118-C 119-D 120-C 121-A 
 
122-E 123-D 124-E 125-C 126-D 127-E 128-D 129-A 130-D 131-E 132-A 133-D 134-B 135-A 
 
136-D 137-A 138-A 139-E 140-A 141-D 142-D 143-D 144-A 145-D 146-B 147-C 148-A 149-B 
 
150-A 151-C 152-C 153-E 154-A 155-E 156-B 157-A 158-E 159-E 160-C 161-B 162-A 163-C 
 
164-C 165-A 166-B 167-A 168-A 169-D 170-A 171-C 172-C 173-C 174-D 175-D 176-D 177-B 
 
178-D 179-C 180-C 181-C 182-E 183-C 184-D 185-E 186-C 187-B 188-C 189-C 190-E 191-D 
 
192-A 193-E 194-E 195-D 196-E 197-B 198-C 199-A 200-A 201-E 202-B 203-D 204-D 205-A 
 
206-B 207-A 208-E 209-A  210-D 211-E 212-A 213-C 214-B 215-D 216-C 217-D 218-C 219-C 
 
220-A 221-E 222-E 223-E 224-B 225-D 226-B 227-B 228-E 229-D 230-A 231-A 232-E 233-A 
 
234-B 235-D 236-C 237-D 238-C 239-A 240-A 241-B 242-B 243- C244-E 245-A 246-A 247-B 
 
248-E 249-C 250-A 251-C